Regulamin testów

Ogólny regulamin testowania

§1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Testowaniu Kosmetyków Profesjonalnych organizowanego za pośrednictwem strony internetowej www.KosmetykaProfesjonalna.pl (“Portal”).
2. Organizatorem Testu Konsumenckiego pod nazwą Profesjonalne testowanie (dalej zwanego: „Testem”) jest portal KosmetykaProfesjonalna.pl z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 40, 40 -730 Katowice (dalej zwana: „Organizatorem”).
3. Uczestnikiem Testu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca wykształcenie kosmetyczne oraz pracująca w branży kosmetycznej.
4. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji testu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
5. Przystępując do testowania Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.
6. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Testowania w siedzibie firmy Organizatora oraz na portalu www.KosmetykaProfesjonalna.pl.

§2. Uczestnictwo w testowaniu
1. Rekrutacja trwa od daty rozpoczęcia do odwołania.
2. Testowanie przeznaczone jest dla zalogowanych użytkowników portalu.
3.Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników, przesłane za adres forumkp@kosmetykaprofesjonalna.pl oraz zawierające następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, telefon, nazwa ukończonej szkoły (najważniejszy wymóg: wykształcenie kosmetyczne), nazwa i adres salonu aktualnego miejsca pracy.
4. Komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie wysłanych zgłoszeń wybierze osoby do przetestowania kosmetyków.
5. Organizator zastrzega, że jego decyzja w kwestii wyboru najciekawszych zgłoszeń jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§3. Zasady przeprowadzaniu testu
1. Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu się do Testowania.
2. Wytypowane osoby powinny mailowo potwierdzić chęć testowania w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila z informacją o propozycji testów. W przypadku braku odpowiedzi ze strony 3. Uczestnika w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora informacji o przyznanej produktu do testowania, prawo do testowania wygasa.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przetestowania produktów w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem otrzymania produktu jest deklaracja napisania i przesłania do Redakcji serwisu KosmetykaProfesjonalna.pl recenzji oraz ocenę produktów w skali od 1 do 10.
5. Uczestnicy zobowiązania są do niepublikowania recenzji produktu w sieci internetowej (blogi, mikroblogi, portale społecznościowe, strony internetowe) do czasu publikacji zbiorczej recenzju na Portalu.
6. Produkty do testowania zostaną dostarczone pocztą na adres zamieszkania uczestnika (dotyczy tylko terytorium Polski), na koszt Organizatora.
7. Testowane produkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne produkty. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do produktu osobom trzecim.
8. Po zebraniu recenzji i ich opracowaniu nastąpi publikacja wyników Testu w portalu KosmetykaProfesjonalna.pl, w dziale Aktualności.
9. W razie niedostarczenia recenzji w podanym w regulaminie Testu terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika z portalu KosmetykaProfesjonalna.pl uniemożliwienie mu brania udziału w organizowanych w przyszłości Testach, Konkursach i innych Akcjach portalu.
10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do testu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.

§4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z testowaniem prosimy drogą pocztową listem poleconym przesyłać na adres BCS Sp. z o.o., ul. Sienna 86/86, 00-815 Warszawa, z dopiskiem reklamacja, w terminie do 14 dni od zakończenia Testów. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w jakikolwiek inny sposób (na przykład za pośrednictwem portalu Facebook lub drogą e-mailową) nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
4. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
6. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§5. Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając udział w rekrutacji Uczestnik przekazuje jednocześnie wszelkie niematerialne prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przesłanych wypowiedzi na rzecz Organizatora, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykorzystania w części lub całości przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Testów.
2. W odniesieniu do wypowiedzi przesłanej przez Uczestnika Testowania, Uczestnik deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do przesyłanych materiałów, a ponadto w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z przesłanymi przez Uczestnika materiałami, Uczestnik zobowiązuje się wyrównać Organizatorowi Testowania wszelkie szkody, jakie mogą ponieść z tytułu takich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Testowaniu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności w przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika kilkoma adresami e-mail.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Testowania, użytkownik może kontaktować się z Organizatorem poprzez email forumkp@kosmetykaprofesjonalna.pl
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia drogą kurierską lub pocztową przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Testowania.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia, zmianę adresu elektronicznego lub za nieprawidłowe podanie informacji, uniemożliwiających przesłanie nagrody Uczestnikowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Testowaniu.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Testowania. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Testowania zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.